Privacybeleid

Ons website-adres is: https://www.dezorgmentor.nl.

De Zorgmentor , gevestigd aan Oldend 23, 9465 TJ Anderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.dezorgmentor.nl Oldend 23 19, 9465 TJ Anderen 0622201901.
Willem van Marlen is de Functionaris Gegevensbescherming van De Zorgmentor.
Hij is te bereiken via w.vanmarlen@dezorgmentor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Zorgmentor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf en/of door derde aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Het persoonlijk plan
– Indicatie van het CIZ
– De Zorgovereenkomst met betrokken instelling
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Zorgmentor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid
– strafrechtelijk verleden
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Zorgmentor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– De Zorgmentor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
– De Zorgmentor verwerkt persoonsgegevens bij wijzigingen in zorgovereenkomsten.
– De Zorgmentor verwerkt persoonsgegevens voor de aanmeldingen bij zorgaanbieders.
– De Zorgmentor verwerkt persoonsgegevens in correspondentie met het zorgkantoor en/of gemeenten.
– De Zorgmentor verwerkt persoonsgegevens in correspondentie met je huidige zorgaanbieder.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Zorgmentor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de ons door de wet voorgeschreven termijn van 5  jaar na sluiting van het dossier volgende bewaartermijnen. Dit van toepassing zijnde op de verplichte dossier items. Te weten: Het persoonlijk plan, de zorgovereenkomst, de indicatie en je identiteitsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Zorgmentor deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Zorgmentor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Zorgmentor jouw persoonsgegevens aan andere derden.
Dit doen wij alleen, waar mogelijk, met jouw nadrukkelijke toestemming. Derden kunnen zijn; het zorgkantoor, gemeenten en bestaande en/ of nieuwe zorgaanbieders.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Zorgmentor gebruikt geen cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Zorgmentor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dezorgmentor.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Zorgmentor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Zorgmentor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dezorgmentor.nl