Wanneer een mentor?

In het dagelijks leven hebben wij mensen veel te organiseren en te regelen. Zeker als je een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebt waardoor dat allemaal lastig wordt en je het overzicht verliest. Als het je niet meer lukt je eigen belangen voldoende te behartigen kan een mentor je hierin ondersteunen. Samen kijken we naar voor jou belangrijke zaken als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Indien nodig nemen we hier samen een besluit over. Als je een mentor krijgt, wordt je die door de rechter toegewezen.

Wat doet de mentor voor jou?

De mentor kijkt met je mee naar de zorg, begeleiding, behandeling en verpleging die je krijgt. Hij kijkt ook met je mee hoe deze aan jou worden aangeboden. Als het nodig is neemt de mentor hierover contact op met de zorgaanbieder. Indien er beslissingen genomen dienen te worden neemt de mentor die het liefst samen met jou. Als het echt niet anders (meer) kan zal de mentor voor jou beslissen waarbij hij te allen tijde jouw belangen zo goed mogelijk zal behartigen.

De taken en bevoegdheden van de mentor

De mentor heeft een regievormende en raadgevende taak en is hiervoor wettelijk bevoegd. Dit is op de gebieden verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, in de zorg/verpleging die er nodig is. Hierbij houdt de mentor rekening met de waarden en normen van client. Uitgangspunt is dat iedere een cliënt zijn eigen vraag heeft.

Ontwikkelingen

De mentor volgt jouw ontwikkelingen en die in jouw omgeving. Zo is de mentor in staat toe te zien op de aan jou aangeboden zorg en waar nodig met jou in overleg te gaan over die zorg. Samen kunnen we dan kijken hoe we de zorg aan kunnen passen aan de nieuw ontstane situatie. Doel is om zo een bijdrage te kunnen leveren tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor jou.

Regie

  Jouw mentor is geen zorgverlener, maar heeft een regisserende rol, waarbij jouw belang het uitgangspunt is. Je mentor komt in actie als dat nodig is en houdt daarbij rekening met jouw culturele achtergrond, je levensovertuiging en je godsdienstige gezindheid. Dit vormt de basis voor zijn handelen.

Vertegenwoordiging

Als je niet meer in staat bent zelf een overwogen keuze te maken, dan helpt je mentor je daarbij. Je mentor handelt en beslist dan uit jouw naam waarbij jouw belang voorop staat. De manier waarop de mentor zijn werk doet sluit aan bij jouw persoonlijke situatie.

Vertrouwen

Voor een goede samenwerking is vertrouwen van groot belang. De mentoren van De Zorgmentor hechten aan een gedegen kennismaking en intensief contact om elkaar goed te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen. Soms zijn er belangrijke beslissingen te nemen en dan is een relatie met vertrouwen van toegevoegde waarde.

Belangenbehartiging

  Je mentor behartigt jouw persoonlijke belangen wanneer je dat niet meer zelfstandig kan afwegen en/of aangeven. Het kan zijn dat je door een geestelijke of lichamelijke aandoening dit niet meer zelf kan doen.